Qgast – Kraków – wyposażenie i sprzęt dla gastronomii – 12 307 24 24

Sklep

Reklamacje i zwroty

§1 Gwarancje

 

 1. Towary mogą być objęte gwarancją Sprzedawcy, producenta lub dystrybutora.
 2. Udzielenie gwarancji następuje przez złożenie oświadczenia gwarancyjnego, które określa obowiązki gwaranta i uprawnienia Klienta w przypadku, gdy Towar nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu.
 3. Wraz z Towarem, Sprzedawca wydaje Klientowi dokument gwarancyjny.
 4. W przypadku objęcia Towaru gwarancją, Klient jest uprawniony do reklamowania Towaru przy zastosowaniu uprawnień wynikających z gwarancji, poprzez dokonanie reklamacji do gwaranta.
 5. Złożenie reklamacji z tytułu gwarancji może zostać dokonane za pośrednictwem Sprzedawcy lub bezpośrednio do gwaranta.
 6. Prawo korzystania z uprawnień wynikających z tytułu rękojmi przysługuje niezależnie od ewentualnych uprawnień wynikających z gwarancji.
 7. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi.

 

 

§2 Wyłączenie rękojmi i prawa do odstąpienia od umowy

 

 1. Sprzedawca świadczy Usługi Sprzedaży wyłącznie na rzecz osób lub podmiotów niebędących Konsumentami.
 2. Stosowanie prawa rękojmi zostaje wyłączone w stosunku do Klientów Sklepu, jako osób lub podmiotów niebędących Konsumentami.
 3. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, nie znajduje zastosowania w stosunku do Klientów Sklepu, jako osób lub podmiotów niebędących Konsumentami.

 

 

§3 Obowiązywanie i zmiana regulaminu

 

 1. Regulamin wchodzi w życie w terminie 3 dni od daty jego opublikowania na stronie internetowej Sklepu.
 2. Zmiana Regulaminu może nastąpić z przyczyny zmiany przepisów prawa dotyczących przedmiotu świadczenia Usług, a także z powodu zmian technicznych lub organizacyjnych, dotyczących świadczeń realizowanych przez Sprzedawcę.
 3. Zmiana Regulaminu następuje poprzez publikację jego nowej treści na stronie internetowej Sklepu.
 4. Zmiana Regulaminu nie dotyczy umów Sprzedaży zawartych przed datą jego zmiany.
 5. Publikacja informacji o zmianie Regulaminu następuje w obszarze strony internetowej Sklepu, w terminie 3 dni przed datą rozpoczęcia obowiązywania jego nowego brzmienia.
 6. Sprzedawca wysyła drogą elektroniczną informację o zmianie Regulaminu, w przypadku związania stron umową zawartą na czas nieoznaczony.